donderdag 20 oktober 2011

De argumenten waarom wij u oproepen om ook NEE! te zeggen tegen Schaliegas.Gasboringen kunnen aardbevingen tot onder uw huis veroorzaken
Bij de schaliegasboringen zal vanaf de boortoren horizontaal worden geboord (tussen circa 2 en 7 km). Vervolgens wordt de zgn. schalielaag gebroken. Dit gebeurt door onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te injecteren ("fracken") zodat het gas via de in het gesteente veroorzaakte scheurtjes naar de boorput gebracht kan worden.
Dit kan recht onder uw straat / uw huis gebeuren!
Boringsbedrijf Cuadrilla en B&W van Boxtel roepen al twee jaar om het hardst dat er geen gevaar is voor bodemverzakking of aardbevingen.
In mei 2011 nog is de Boxtelse gemeenteraad een eerdere nota van Cuadrilla voorgelegd waarin deze stelt: "Er gebeurt niets met de structuur van de schalielagen en er ontstaan dus ook geen bevingen."
Maar deze bewering is achterhaald, mede gezien de recente gebeurtenissen in Engeland.
Daar worden bij Blackpool boringen verricht, gelijk aan de geplande proefboringen in Boxtel. Volgens Cuadrilla zelf: "Daar werken wij namelijk op dezelfde manier als die we in Brabant willen toepassen." Daar wordt nu ook de boortoren gebruikt die later in Boxtel gebruikt zal worden.
Afgelopen april en mei waren er op een paar honderd meter van de boortoren bij Blackpool twee lichte aardbevingen. De Britse overheid heeft daarop de British Geological Survey opdracht tot onderzoek gegeven.
Medio oktober is de uitkomst bekendgemaakt: de aardbevingen zijn direct gerelateerd aan de proefboringen.
Door een onverdachte, wetenschappelijke partij is dus aangetoond dat schaliegasboringen wel degelijk aardbevingen kunnen veroorzaken.
Maar wat voorlopig nog onbesproken en onduidelijk blijft, is wat de kracht van dergelijke bevingen kan zijn en hoeveel erger dan ‘lichte’ bevingen het hier in Boxtel zou kunnen worden.
Gasboringen doen huizenprijzen dalen
De toenemende berichtgeving over de gevolgen van schaliegasboringen zal leiden tot sterke vraaguitval op de Boxtelse woningmarkt.
Potentiële huizenkopers zullen simpelweg afhaken als ze vernemen dat er tot recht onder de huizen wordt geboord, als ze de documentaire Gasland zien waarin ontvlambaar schaliegas door de waterkraan het huis binnenkomt, of als hen net iets te vaak verzekerd wordt dat mogelijke ‘slechts lichte’ bevingen geen scheuren in muren zullen veroorzaken.
Huizenkopers zullen dan snel het zekere voor het onzekere nemen en Boxtel links laten liggen.
Milieurisico’s zijn niet te overzien o.a. ons drinkwaterSchaliegas is gokken met de gezondheid van ons en onze kinderen !
Minister Verhagen heeft er op gewezen dat Nederlandse wetgeving en toezicht vaak van hogere kwaliteit is dan bijvoorbeeld de regelingen in de Verenigde Staten. Maar dan kunnen de resterende risico’s nog steeds te hoog zijn. In de discussies tot dusver heeft Cuadrilla de milieurisico’s van de hand gewezen en de kans op een ongeluk uitgesloten.
Echter, de geschiedenis is geplaveid met "onmogelijke ongelukken".
Er zijn vele, vele gerenommeerde instituten wereldwijd die vele onzekerheden signaleren. Zo adviseert het Duitse Umweltbundesamt dat niet mag worden geboord in waterwingebieden. De Provinciale Omgevingscommissie van de provincie Noord-Brabant adviseert niet te beginnen met het boren naar schaliegas zolang er geen duidelijkheid bestaat over de risico’s van de winning van schaliegas voor grondwater, natuur, landschap en milieu. Het EU-directoraat belast met ‘Environment, Public health and food safety’ adviseert nieuwe Europese regulering "because of the complex nature of possible impacts and risks to the environment and to human health of hydraulic fracturing". Voor een realistische inschatting zal een eigen mening gevormd moeten worden, waarbij er gelukkig gebruik gemaakt kan gaan worden van de vele onderzoeken die nu in diverse landen worden uitgevoerd. Belangrijke vragen daarbij zijn:
Wat is de kans dat het grondwater vervuild gaat worden doordat de scheurtjes die bij het fracken ontstaan, aansluiten bij bestaande breuken die reiken tot het grondwater?
Of door een mankement van de stalen mantels die de boorput van het grondwater scheiden?
Wat is de kans op vervuiling door lekkage in de bassins waarin het met chemicaliën vervuilde afvalwater wordt opgeslagen?
Of door lekkage van de asfaltlaag op het boorterrein?
De gebruikte chemicaliën glutaaraldehyde en polyacrylamide blijven deels achter in diepe bodemlaag, wat zijn hiervan op termijn de gevolgen?
Hoeveel landschapsvervuiling en extra verkeersdrukte zal er zijn en wie heeft hier de regie?
Wat is de kans op aardbevingen en welke kracht zouden deze kunnen bereiken?
Omdat het schaliegasboren een relatief nieuwe techniek is, moet er allereerst nog veel geleerd worden.
De grootste fout die nu gemaakt kan worden, is om dat te ontkennen.
Gasindustrie schaadt toerisme in het Groene Woud
De jarenlange inspanningen om het Groene woud te ontwikkelen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland dreigen nu in korte tijd teniet gedaan te worden.
De natuur in het Groene woud en de inkomsten van de toeristische sector lopen groot gevaar. Cuadrilla komt bij monde van topman Miller niet verder dan de obligate opmerking: "we zullen proberen niet in de natuurgebieden te zitten". Het is een illusie om te verwachten dat de enorme regionale betekenis van het Groene woud hoge prioriteit krijgt bij multinational Cuadrilla.
De proefboring is erg belastend voor de directe omgeving.
De boortoren voor de proefboring wordt 29 meter hoog en steekt uit boven alle groen en bebouwing in de omgeving.
De werkzaamheden gaan dag en nacht door, met gebruik van kunstlicht ’s nachts.
Er zal een continue geluidsemissie met hoge pieken zijn, door transportverkeer, bouwactiviteiten en de boringen zelf.
Tussen de A2 en De Vorst komt veel extra verkeer; B&W spreekt over "een belangrijke toename (enkele tientallen per dag) van vrachtverkeer."
Helaas zal het alleen maar veel erger worden als uiteindelijk overgegaan wordt tot gaswinning.
De met gemak boven de bomen uitstekende boortorens zullen het uitzicht in het Groene Woud gaan domineren.
Er komen grote zwarte teerplekken in het landschap omdat voor ieder boorterrein een oppervlakte ter grootte van voetbalveld volledig geasfalteerd wordt.
Het is gedaan met de natuurlijke rust, vanwege de 24-uurs werkzaamheden inclusief nachtverlichting, affakkelen en een continue geluidsemissie.
De verkeersdrukte neemt enorm toe door de continue transporten van en naar de boorlocaties in en rondom Boxtel. Cuadrilla wil beginnen met groepen van tien boorputten per terrein. De opbouw- en latere demontageactiviteiten nemen meerdere maanden per terrein in beslag. Tankauto’s voeren overtollig verontreinigd boorwater en boormodder af naar een waterzuivering of stortplaats. Het gevolg zal zijn een continue stroom van vrachtwagens door Boxtel en het Groene Woud.
Bedrijven vestigen zich liever op een veilig industrieterrein
De Boxtelse werkgelegenheid en belastinginkomsten zullen afnemen doordat bedrijven Boxtel gaan mijden.
De Gemeente Boxtel zet zichzelf te kijk als onbetrouwbare partner: het datacentrum van de Rabobank (zeer gevoelig voor trillingen) is nog maar kortgeleden met veel beloften binnengehaald, om vlak daarna een schaliegasboring met bijbehorende aardbevingsrisico’s naast de deur te krijgen.
B&W dreigt Boxtel in een proces van jarenlange negatieve publiciteit te storten. Rabobank Nederland heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen om de vergunning voor de proefboring vernietigd te krijgen, waarvan de eerste zitting is geweest op 13 september en die gevolgd kan worden door lange beroepsprocedures.
Bedrijven zullen zeker ook niet happig zijn om te investeren in een gebied waarvan de toekomst erg onduidelijk is en dat, als overgegaan wordt tot schaliegaswinningen, op de schop zal gaan en dicht zal slibben met boortorens en extra verkeer.
Na een risicovolle proefboring kan Boxtel nooit meer terug!
Vanaf het moment dat de eerste spade voor de proefboring in de grond gaat, zal Boxtel niet meer vrij haar eigen toekomst in deze kunnen bepalen.
De politieke belangen zijn groot. Schaliegas past bij het kleinschalige energiewinningbeleid dat de rijksoverheid wil bevorderen. Daarnaast zullen succesvolle gaswinningen door Cuadrilla zorgen voor een interessante bijdrage aan de rijksinkomsten. Minister Verhagen hecht dan ook groot belang aan de schaliegasboringen en heeft de vergunningen voor proefboringen in Nederland verleend.
Maar tegelijkertijd meldt de rijksoverheid op haar website: "Sommige vormen van onconventioneel gas zijn alleen te winnen met behulp van een groot aantal putten (schaliegas). Dit is gezien het dichtbevolkt karakter van Nederland een lastige opgave."
De Minister werd geholpen bij dit dilemma toen hij B&W van Boxtel bereid vond om de handtekeningen voor een proefboring te zetten.
Het provinciebestuur van Brabant is tegen de proefboringen en heeft Minister Verhagen verzocht om een moratorium voor proefboringen naar schaliegas.
De Minister heeft voorlopig ingestemd, maar het probleem blijft dat de provincie in dit stadium formeel geen bevoegdheden heeft. Daarom kan de Minister dergelijke verzoeken van het provinciebestuur van Noord Brabant te allen tijde naast zich neerleggen.
In oktober 2011 heeft Minister Verhagen de Tweede Kamer medegedeeld dat hij wacht op de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van aardbevingen in Engeland alvorens te besluiten over de proefboring van Cuadrilla. De resultaten zijn inmiddels bekend: de conclusie van de Britten is dat de aardbevingen direct zijn gerelateerd aan de proefboringen.
De Minister heeft hier nog niet op gereageerd.
Als de Minister recht doet aan zijn eerdere uitspraken, heeft hij geen enkele keuze dan de vergunning voor de proefboring te herroepen.
Maar de verwachtingen zijn dat de Minister een omweg zal zoeken om, tegen zijn eerdere uitspraken in, toch de door hem zo gewilde schaliegasboringen te laten plaatsvinden.
Dit zou dan meteen het ultieme bewijs zijn dat Boxtel is verworden tot speelbal van de Haagse Ministeries en zich heeft uitgeleverd aan de eenzijdige belangen van Cuadrilla.
Boxtel wordt de proeftuin van Nederland.
Wie gelooft nog dat in dit politiek-commerciële krachtenveld de Gemeente Boxtel in vrijheid zal kunnen beslissen over het vervolg na de proefboring?
Buurlanden twijfelen of verbieden. En wat doet Boxtel … ?
Veel landen stellen de belangen van de inwoners voorop en verbieden nu schaliegasboringen omdat er veel te veel onduidelijkheden zijn. Maar in Boxtel zijn B&W eerst aan de slag gegaan met de belangen van derden om daarna de uitkomst als een voldongen feit aan de Boxtelaren voor te leggen.
Overheden in grote landen zoals Frankrijk en Duitsland geven aan de risico’s nog lang niet te begrijpen. En dan zou Boxtel het wel allemaal weten ... ??
Meer concreet is het B&W van Boxtel die verkondigt die wijsheid wel in pacht te hebben en die probeert de inwoners wijs te maken dat men, ongeveer als enige ter wereld, wel 100% geïnformeerd is.
Dit is volstrekt ongeloofwaardig en betekent dat er gegokt wordt met de toekomst van Boxtel en de Boxtelaren.
De stand van zaken in enkele andere landen op dit moment:
-Frankrijk heeft begin oktober, vanwege de te grote risico’s, het boren naar schaliegas feitelijk verboden door boringsvergunningen in te trekken.
-In Duitsland heeft de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen dit jaar ExxonMobil verboden te boren totdat duidelijk is welke risico’s er zijn.
-In Groot Brittannië wordt, n.a.v. de recente aardbevingen, een nieuwe beoordeling gemaakt en zijn meer details van Cuadrilla geëist.
-De Europese Commissie heeft 5 oktober besloten om de risico’s van schaliegasboringen verder te gaan onderzoeken.
-In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden de EPA (het staatsagentschap voor milieu) opgedragen de gevolgen voor drinkwater en grondwater te onderzoeken
-De Zuid-Afrikaanse regering heeft vanwege de milieuaspecten in april 2011 een moratorium uitgeroepen voor alle proefboringen naar schaliegas in het natuurrijke Karoogebied.
- De Canadese provincie Quebec in Canada heeft in maart 2011 een moratorium ingesteld omdat, volgens de Minister van milieu "we geen compromissen sluiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en respect voor het milieu, en de tijd nemen die nodig is om aan deze voorwaarden te voldoen."

2 opmerkingen:

  1. Is er ook een URL waar ik online de petitie kan tekenen?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. In Frankrijk zijn er slechts 3 van de 64 boringsvergunningen ingetrokken
    Van die 3 liggen er twee gedeeltelijk in het nationale natuurpark "Causses et Cévennes" dat sinds 28 juni geklasseerd is als werelderfgoed bij de UNESCO.

    BeantwoordenVerwijderen