maandag 7 november 2011

Brief die verstuurd is naar minister Verhagen

Zijne excellentie drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Gelderse Milieufederatie
Jansbuitensingel 14
6811 AB Arnhem


Arnhem, 7 november 2011Onderwerp: onderzoek naar onconventionele gaswinning
Briefnummer: AdM 11222
Behandeld door: Alex de Meijer, 06 48820433


Hooggeachte heer Verhagen,

Tijdens het Algemeen Overleg van 27 oktober met de Tweede Kamer over mijnbouw heeft u
naar aanleiding van vragen van Kamerleden toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten
uitvoeren naar de veiligheids-, milieu- en klimaateffecten van schalie- en steenkoolgas (hierna:
onconventioneel gas).
Ondergetekenden onderschrijven de noodzaak van onafhankelijk en gedegen kwantitatief
onderzoek naar alle relevante effecten van de winning van onconventioneel gas. Alleen door
zorgvuldige afweging van alle korte en lange termijneffecten van onconventionele gaswinning
kan de regering een evidence based-beslissing nemen. De aspecten die bij dit onderzoek moeten
worden betrokken zijn:
.
Directe kosten van evaluatie, overheidsparticipatie, staatstoezicht, garantstelling
schadefonds, infrastructurele aanpassingen, verwerking chemisch en radioactief afval,
drinkwatervoorziening, planschadevergoeding, natuurcompensatie, afgezet tegen de
gasopbrengsten over de verwachte productieduur.
.
Effecten en risico’s voor de volksgezondheid, verkeersveiligheid, omgevingskwaliteit
(leefbaarheid, landschap), kwaliteit grond- en oppervlaktewater, waterdistributie (bijv.
bij zomerdroogte), seismische activiteit, natuur en landschap.
.
Effecten van onconventionele gaswinning op andere economische activiteiten in het
gaswinningsgebied, zoals toerisme en landbouw, maar ook de huizenmarkt.
.
Effecten op sociaal gebied, zoals de gevolgen van waardedaling onroerend goed en het
effect in kleine gemeenschappen wanneer grondeigenaren veel geld ontvangen, maar
hun buren niet.
.
In kaart brengen of op gebied van wet- en regelgeving aanpassingen nodig zijn, denk
bijv. aan ondergrondse leidingen, schade tengevolge van bevingen, gebruik van
chemische stoffen.
.
Effecten van onconventionele gaswinning op het transitiepad naar een duurzame
energievoorziening en de werkgelegenheid in de duurzame energiesector.


.
Effecten van de totale keten van onconventionele gasproductie, processing en verbruik
op de carbon footprint van broeikasgassen (zoals CO2 en CH4).
.
Alternatieve scenario's waarbij eenzelfde hoeveelheid energie uit duurzame bronnen
wordt opgewekt. Denk bijv. aan aardwarmte.

Gezien de maatschappelijke onrust die in vele lidstaten van de Europese Unie is ontstaan lijkt
het ons efficiënt om dit onderzoek in Europees verband te laten uitvoeren. Aangezien vele
veiligheidsaspecten gemeenschappelijk zijn kan dat rapport een Europese reikwijdte hebben,
met waar nodig afzonderlijke analyses voor land- of regiospecifieke situaties.
Ondergetekenden zouden, gezien het grote belang van dit onderwerp en de noodzaak om
iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden, graag zien dat dit onderzoek door een zo
onafhankelijk mogelijk instituut wordt verricht. Gezien het Europese perspectief, en gezien de
regels voor Europese Aanbesteding, achten wij het verstandig een Request For Proposals-
procedure te volgen waarbij een aantal tevoren overeen te komen eisen worden geformuleerd
over:
a) voor dit onderzoek beschikbare expertise en ervaring,
b) de wetenschappelijke integriteit en transparantie,
c) de onafhankelijkheid, onder andere uitgedrukt in het aandeel dat door de olie- en
gasindustrie gesponsord onderzoek heeft in het instellingsbudget, en
d) tijdsbeslag en kosten.

Wij vragen U om aan uw op 27 oktober 2011 aan de Tweede Kamer gedane toezegging op deze
manier invulling te geven. Alleen op deze manier zijn de met schalie- en
steenkoolgasontwikkeling geassocieerde vragen te beantwoorden op een voor de bevolking van
de betrokken concessiegebieden aanvaardbare manier.

Hoogachtend,


Volkert Vintges
Directeur Gelderse Milieufederatie

Namens:
De Natuur en Milieufederaties
Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie
Schaliegasvrij Haaren
Schaliegas Vrij Boxtel
Stop Steenkoolgas


CC: Tweede Kamercommissie Economische zaken, Landbouw en Innovatie

donderdag 3 november 2011

Proefboringen naar schaliegas in het Engelse Lancaster hebben aardbevingen veroorzaakt

Foto: danielfoster437 (Flickr)
Proefboringen naar schaliegas in het Engelse Lancaster hebben aardbevingen veroorzaakt, stelt de Britse Geologische Dienst. De aardbevingen vonden plaats in april en mei van dit jaar en hadden een kracht van 2.3 en 1.4 op de schaal van Richter.
Volgens het onderzoek waren de aardbevingen een gevolg van een “ongebruikelijke geologische combinatie” op de plek van de boringen. Het is “onwaarschijnlijk” dat dergelijke aardbevingen nog een keer voorkomen. Een groep tegenstanders van de boringen was echter niet onder de indruk van het onderzoek: “Kunnen we ook maar iets geloven van wat de industrie zegt over de veiligheid van schalieboringen?”
De winning van schaliegas is wereldwijd omstreden. In Nederland werd onlangs in Boxtel een vergunning voor het boren naar schaliegas ingetrokken door de rechter. Burgers en de Rabobank hadden een procedure aangespannen vanwege zorgen over aardbevingen en andere problemen bij de proefboringen.
Bron: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458

Complete rapport
http://www.cuadrillaresources.com/cms/wp-content/uploads/2011/11/Final_Report_Bowland_Seismicity_02-11-11.pdf

Verdere info: Cuadrilla boorinstallatie bezet door Frack Off!
http://www.guardian.co.uk/uk/the-northerner/2011/nov/02/fracking-cuadrilla-hesketh-bank-oil-preston-lancashire

Rapport en persberichten op de site van Cuadrilla:
http://www.cuadrillaresources.com/news/news/

dinsdag 1 november 2011

Boxtel niet in beroep tegen uitspraak schaliegas

Boxtel niet in beroep tegen uitspraak schaliegas
Op de foto: Boxtels protest tegen schaliegas op het Plein in Den Haag. (Foto: Henk van Weert).
Het gemeentebestuur van Boxtel gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de proefboringen naar schaliegas. De rechtbank stelde twee bezwaarmakers in het gelijk en gaf daarmee aan dat Boxtel ten onrechte een bouwvergunning en ontheffing had verleend voor een proefboring naar schaliegas.
Volgens het gemeentebestuur is nog niet bekend welk besluit het bedrijf Cuadrilla Resources gaat maken; ook Cuadrilla kan in hoger beroep gaan. ,,Het college wacht af welke keuze het bedrijf hierin maakt", zo staat in een persbericht. De gemeenteraad werd dinsdagavond kort voor de start van de begrotingsvergadering geinformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de schaliegaskwestie.
Nu de keus gemaakt is niet in hoger beroep te gaan, moet het gemeentebestuur uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter om een nieuw besluit te nemen. ,,Het college beraadt zich hier uitgebreid en zorgvuldig over, waarbij ook juridisch advies wordt ingewonnen", zo stelt de gemeente. ,,Voor het college een besluit neemt, komt het terug in de gemeenteraad of de commissie Ruimtelijke Zaken. Bij de overwegingen neemt het college de ontwikkelingen mee, waaronder de toezeggingen van minister Maxime Verhagen over een onafhankelijk onderzoek."
Het college van B. en W. gaat zich 'nu allereerst zorgvuldig en goed beraden'. ,,We kunnen ons echter goed voorstellen dat er onder het publiek vragen leven over wat er tijdens de extra raadsvergadering is gezegd. Deze vragen kunnen via communicatie@boxtel.nl gesteld worden aan het cluster Communicatie van de gemeente."
Het antwoord op de vragen wordt ook op de website van de gemeente geplaatst, op de speciale pagina www.boxtel.nl/schaliegas.
Auteur: Marc Cleutjens   bron: brabantscentrum.nl

zaterdag 29 oktober 2011

Minister belooft extra onderzoek naar veiligheid gasboringen


Op de foto: Het extra onderzoek naar de veiligheid van schaliegas is onder meer bedoeld om de ongerustheid onder de bevolking weg te nemen, aldus minister Maxime Verhagen. (Foto's: Henk van Weert).
Extra onafhankelijk onderzoek moet aantonen of de winning van schaliegas veilig kan gebeuren. Pas als dat het geval is, mogen er proefboringen worden verricht en dat is niet eerder dan in het najaar van 2012. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken donderdagmiddag toegezegd in een overleg met de Tweede Kamer.
Op aandringen van diverse Kamerfracties stemde minister Verhagen in met onafhankelijk onderzoek naar de omstreden gasboringen. Dat gebeurt naast het rapport dat binnenkort wordt verwacht als gevolg van de lichte aardbevingen die veroorzaakt zijn door de exploratie van schaliegas nabij het Britse Blackpool. Ook beseft Verhagen dat het nodig is om het draagvlak onder de bevolking te verbreden: ,,De ongerustheid die leeft onder de bevolking neem ik serieus."
De meeste Kamerfracties toonden zich blij met de uitspraak van de Bossche bestuursrechter om de door de gemeente Boxtel verleende bouwvergunning voor een boorinstallatie te vernietigen. Zij drongen aan om ook nut en noodzaak van schaliegas duidelijk te maken. Minister Verhagen zei dat de veiligheid van gasboringen voorop staat, maar gaf ook aan dat het nodig is om een alternatief te vinden voor het aardgasvoorraad die na 2015 in sneltempo opraakt. ,,Als we onze hoge welvaartsstandaard willen handhaven."
Een bus met zo'n veertig Boxtelse demonstranten reisde naar Den Haag om het mijnbouwdebat bij te wonen. Vooraf boden ze de drieduizend handtekeningen aan die werden ingezameld. Een mandje met streekproducten uit Het Groene Woud vergezelde de proteststemmen die Mirjam Bemelmans van burgercomité Schaliegas Vrij Boxtel overhandigde aan de parlementariërs Marieke van der Werf (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Dat gebeurde op het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer, waar ook de vrachtwagen met boortoren stond opgesteld waarmee afgelopen week actie werd gevoerd in Boxtel. Ook demonstranten uit buurgemeente Haaren en uit de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland lieten daar van zich horen. Zie de foto's onderaan dit artikel.
Wethouder Peter van de Wiel, die samen met de Boxtelse demonstranten was meegereisd naar Den Haag, volgde het debat vol verbazing. ,,De discussies die hier worden gevoerd, hadden twee jaar geleden moeten plaatsvinden. Vóórdat Cuadrilla Resources (het gaswinningsbedrijf - red.) een concessie kreeg voor de boringen." Hoe een eventuele nieuwe aanvraag van Cuadrilla voor een proefboring in Boxtel moet worden beoordeeld is voor Van de Wiel nog onduidelijk.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 1 november praat de wethouder de lokale politiek om 19.00 uur bij over de ontwikkelingen rond de proefboring naar schaliegas. Publiek is daarbij welkom in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat.
Auteur: Henk van Weert                   
bron: www.brabantscentrum.nl

donderdag 27 oktober 2011

Programma van de protestactie op het Plein, Den Haag, Donderdag 27 oktober
12u30 - Aankomst Bussen uit Brabant (Haaren en Boxtel) en Gelderland/ Overijssel (we verwachten +200 mensen) bij boortoren op het Plein
12u40 - Welkompraatje
12.45 – Willem Jan Atsma, Schaliegas Vrij Haaren
12.50 - Ko van Huiststeden, Stop Steenkoolgas (Gelderland/Overijssel)
12.55 – Mirjam Bemelmans Schaliegas Vrij Boxtel
13.00 – Aanbieden schaliegas vrije gemeente bord aan VVD wethouder Bergeijk
13.15 - Geert Ritsema (MilieuDefensie) over ‘pas op de plaats’ oproep gezamenlijke natuur,- en milieuorganisaties
13.20 – Kamerleden van in ieder geval PVDA, CDA, PVV en GL nemen ‘pas op de plaats’ oproep in ontvangst en krijgen
en streekproducten Achterhoek en Brabant.
13.30 – Aanbieden 9.000 handtekeningen uit Boxtel,onlinepetitie en Gelderland/Overijssel aan vertegenwoordiger ELI door Gelderse MilieuFederatie
13.40 – Naar kamerdebat
14.00-17.00 AO Mijnbouw

dinsdag 25 oktober 2011

Rechter verbiedt proefboring schaliegas Boxtel

Beste mensen,
Zoals jullie misschien inmiddels wel via de media vernomen hebben, heeft de
bestuursrechter in 's-Hertogenbosch bepaald dat de gemeente Boxtel geen
tijdelijke ontheffing verleend had mogen verlenen voor de beoogde
proefboring van Cuadrilla. Wij zijn natuurlijk blij voor de Rabobank en de
familie Van Oerle dat zij in het gelijk gesteld zijn, en het is goed nieuws
voor alle bezorgde Boxtelaren - maar de strijd is hiermee natuurlijk nog
niet gestreden! De gemeente Boxtel kan in hoger beroep gaan tegen deze
uitspraak, en er is natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid dat het Rijk
de beslissingbevoegdheid over de omgevingsvergunning naar zich toetrekt.
Voor ons is er dus reden te meer om deze gelegenheid aan te grijpen om de
gemeente Boxtel en de regering in Den Haag ervan te overtuigen dat
schaliegasboringen onwenselijk zijn, en dat er in Boxtel en in heel
Nederland geen draagvlak voor is. En daar blijven we jullie hulp en steun
bij nodig hebben!
Morgen zullen we de meer dan 3000 handtekeningen die wij afgelopen weekend
in Boxtel verzamelden aanbieden aan de gemeente, en op donderdag zullen wij
de stem van al deze mensen vertegenwoordigen in Den Haag.
Ondertussen zal er vandaag in de volgende nieuwsrubrieken aandacht besteed
worden aan dit onderwerp:
- NOS Journaal - Nederland 1
- RTL Nieuws
- Omroep Brabant
- Radio 1 - uitzending van 17:30
- EenVandaag - 18:15 - Nederland 1
- Nieuwsuur - 22:00 - Nederland 2
Meer informatie:
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland/9740917/Voorlopig-geen-proefboring-schaliegas-Boxtel.ece
http://nos.nl/artikel/307090-rechter-verbiedt-gasboring-boxtel.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2989160/2011/10/25/Voorlopig-geen-proefboring-naar-schaliegas-in-Boxtel.dhtml
http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/binnenland/article9740845.ece
Het vonnis:
http://www.brabantsdagblad.nl/multimedia/archive/02173/Uitspraak__2173189a.pdf

maandag 24 oktober 2011

 

Al 3000 mensen tegen schaliegas


Op de foto: Actievoerders in de Rechterstraat zamelen handtekeningen in tegen schaliegas. (Foto: Henk van Weert).
De Boxtelse actievoerders tegen schaliegas zijn dik tevreden. Vrijdag en zaterdag werden onder het winkelend publiek in Boxtel ruim drieduizend handtekeningen verzameld van mensen die tegen een proefboring op bedrijventerrein Vorst zijn.
Vrijdag plaatste het onlangs gevormde burgercomité Schaliegas Vrij Boxtel een vrachtauto met ludieke boortoren nabij de weekmarkt en het NS-station. Zaterdag trokken de actievoerders aandacht bij Albert Heijn en de winkelcentra in de wijken Selissen en Oost.
Woordvoerster Mirjam Bemelmans van Schaliegas Vrij Boxtel spreekt van een verbluffend resultaat en overweegt met de andere actievoerders verder te gaan met de inzameling van steunbetuigingen. Volgens haar wist iedereen die werd aangesproken heel goed waar het over ging en toonde nagenoeg iedereen zich bereid een handtekening te plaatsen.
Auteur: Henk van Weert

vrijdag 21 oktober 2011

Boxtel: 600 handtekeningen tegen boringen schaliegas

Laatst gewijzigd: vrijdag 21 oktober 2011 - 15:54 | Auteur: Sandra Kagie
BOXTEL - De actiegroep Schaliegas Vrij Boxtel heeft vrijdagmiddag in twee uur tijd meer dan zeshonderd handtekeningen verzameld tegen de proefboringen naar schaliegas in deze plaats. De actie vrijdagmiddag is het begin van een actieweekend tegen de proefboringen in Boxtel.
De ingezamelde handtekeningen worden donderdag aangeboden aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dan wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het boren naar schaliegas.

Twee weken geleden was er al een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp. De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken hoorde die middag ruim drie uur lang allerlei deskundigen aan over de risico's van het boren naar schaliegas. Het overleg van 27 oktober is een direct vervolg op die hoorzitting. Bron: omroepbrabant.nl
http://www.omroepbrabant.nl/?news/163456992/Boxtel+600+handtekeningen+tegen+boringen+schaliegas.aspx

donderdag 20 oktober 2011

De argumenten waarom wij u oproepen om ook NEE! te zeggen tegen Schaliegas.Gasboringen kunnen aardbevingen tot onder uw huis veroorzaken
Bij de schaliegasboringen zal vanaf de boortoren horizontaal worden geboord (tussen circa 2 en 7 km). Vervolgens wordt de zgn. schalielaag gebroken. Dit gebeurt door onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te injecteren ("fracken") zodat het gas via de in het gesteente veroorzaakte scheurtjes naar de boorput gebracht kan worden.
Dit kan recht onder uw straat / uw huis gebeuren!
Boringsbedrijf Cuadrilla en B&W van Boxtel roepen al twee jaar om het hardst dat er geen gevaar is voor bodemverzakking of aardbevingen.
In mei 2011 nog is de Boxtelse gemeenteraad een eerdere nota van Cuadrilla voorgelegd waarin deze stelt: "Er gebeurt niets met de structuur van de schalielagen en er ontstaan dus ook geen bevingen."
Maar deze bewering is achterhaald, mede gezien de recente gebeurtenissen in Engeland.
Daar worden bij Blackpool boringen verricht, gelijk aan de geplande proefboringen in Boxtel. Volgens Cuadrilla zelf: "Daar werken wij namelijk op dezelfde manier als die we in Brabant willen toepassen." Daar wordt nu ook de boortoren gebruikt die later in Boxtel gebruikt zal worden.
Afgelopen april en mei waren er op een paar honderd meter van de boortoren bij Blackpool twee lichte aardbevingen. De Britse overheid heeft daarop de British Geological Survey opdracht tot onderzoek gegeven.
Medio oktober is de uitkomst bekendgemaakt: de aardbevingen zijn direct gerelateerd aan de proefboringen.
Door een onverdachte, wetenschappelijke partij is dus aangetoond dat schaliegasboringen wel degelijk aardbevingen kunnen veroorzaken.
Maar wat voorlopig nog onbesproken en onduidelijk blijft, is wat de kracht van dergelijke bevingen kan zijn en hoeveel erger dan ‘lichte’ bevingen het hier in Boxtel zou kunnen worden.
Gasboringen doen huizenprijzen dalen
De toenemende berichtgeving over de gevolgen van schaliegasboringen zal leiden tot sterke vraaguitval op de Boxtelse woningmarkt.
Potentiële huizenkopers zullen simpelweg afhaken als ze vernemen dat er tot recht onder de huizen wordt geboord, als ze de documentaire Gasland zien waarin ontvlambaar schaliegas door de waterkraan het huis binnenkomt, of als hen net iets te vaak verzekerd wordt dat mogelijke ‘slechts lichte’ bevingen geen scheuren in muren zullen veroorzaken.
Huizenkopers zullen dan snel het zekere voor het onzekere nemen en Boxtel links laten liggen.
Milieurisico’s zijn niet te overzien o.a. ons drinkwaterSchaliegas is gokken met de gezondheid van ons en onze kinderen !
Minister Verhagen heeft er op gewezen dat Nederlandse wetgeving en toezicht vaak van hogere kwaliteit is dan bijvoorbeeld de regelingen in de Verenigde Staten. Maar dan kunnen de resterende risico’s nog steeds te hoog zijn. In de discussies tot dusver heeft Cuadrilla de milieurisico’s van de hand gewezen en de kans op een ongeluk uitgesloten.
Echter, de geschiedenis is geplaveid met "onmogelijke ongelukken".
Er zijn vele, vele gerenommeerde instituten wereldwijd die vele onzekerheden signaleren. Zo adviseert het Duitse Umweltbundesamt dat niet mag worden geboord in waterwingebieden. De Provinciale Omgevingscommissie van de provincie Noord-Brabant adviseert niet te beginnen met het boren naar schaliegas zolang er geen duidelijkheid bestaat over de risico’s van de winning van schaliegas voor grondwater, natuur, landschap en milieu. Het EU-directoraat belast met ‘Environment, Public health and food safety’ adviseert nieuwe Europese regulering "because of the complex nature of possible impacts and risks to the environment and to human health of hydraulic fracturing". Voor een realistische inschatting zal een eigen mening gevormd moeten worden, waarbij er gelukkig gebruik gemaakt kan gaan worden van de vele onderzoeken die nu in diverse landen worden uitgevoerd. Belangrijke vragen daarbij zijn:
Wat is de kans dat het grondwater vervuild gaat worden doordat de scheurtjes die bij het fracken ontstaan, aansluiten bij bestaande breuken die reiken tot het grondwater?
Of door een mankement van de stalen mantels die de boorput van het grondwater scheiden?
Wat is de kans op vervuiling door lekkage in de bassins waarin het met chemicaliën vervuilde afvalwater wordt opgeslagen?
Of door lekkage van de asfaltlaag op het boorterrein?
De gebruikte chemicaliën glutaaraldehyde en polyacrylamide blijven deels achter in diepe bodemlaag, wat zijn hiervan op termijn de gevolgen?
Hoeveel landschapsvervuiling en extra verkeersdrukte zal er zijn en wie heeft hier de regie?
Wat is de kans op aardbevingen en welke kracht zouden deze kunnen bereiken?
Omdat het schaliegasboren een relatief nieuwe techniek is, moet er allereerst nog veel geleerd worden.
De grootste fout die nu gemaakt kan worden, is om dat te ontkennen.
Gasindustrie schaadt toerisme in het Groene Woud
De jarenlange inspanningen om het Groene woud te ontwikkelen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland dreigen nu in korte tijd teniet gedaan te worden.
De natuur in het Groene woud en de inkomsten van de toeristische sector lopen groot gevaar. Cuadrilla komt bij monde van topman Miller niet verder dan de obligate opmerking: "we zullen proberen niet in de natuurgebieden te zitten". Het is een illusie om te verwachten dat de enorme regionale betekenis van het Groene woud hoge prioriteit krijgt bij multinational Cuadrilla.
De proefboring is erg belastend voor de directe omgeving.
De boortoren voor de proefboring wordt 29 meter hoog en steekt uit boven alle groen en bebouwing in de omgeving.
De werkzaamheden gaan dag en nacht door, met gebruik van kunstlicht ’s nachts.
Er zal een continue geluidsemissie met hoge pieken zijn, door transportverkeer, bouwactiviteiten en de boringen zelf.
Tussen de A2 en De Vorst komt veel extra verkeer; B&W spreekt over "een belangrijke toename (enkele tientallen per dag) van vrachtverkeer."
Helaas zal het alleen maar veel erger worden als uiteindelijk overgegaan wordt tot gaswinning.
De met gemak boven de bomen uitstekende boortorens zullen het uitzicht in het Groene Woud gaan domineren.
Er komen grote zwarte teerplekken in het landschap omdat voor ieder boorterrein een oppervlakte ter grootte van voetbalveld volledig geasfalteerd wordt.
Het is gedaan met de natuurlijke rust, vanwege de 24-uurs werkzaamheden inclusief nachtverlichting, affakkelen en een continue geluidsemissie.
De verkeersdrukte neemt enorm toe door de continue transporten van en naar de boorlocaties in en rondom Boxtel. Cuadrilla wil beginnen met groepen van tien boorputten per terrein. De opbouw- en latere demontageactiviteiten nemen meerdere maanden per terrein in beslag. Tankauto’s voeren overtollig verontreinigd boorwater en boormodder af naar een waterzuivering of stortplaats. Het gevolg zal zijn een continue stroom van vrachtwagens door Boxtel en het Groene Woud.
Bedrijven vestigen zich liever op een veilig industrieterrein
De Boxtelse werkgelegenheid en belastinginkomsten zullen afnemen doordat bedrijven Boxtel gaan mijden.
De Gemeente Boxtel zet zichzelf te kijk als onbetrouwbare partner: het datacentrum van de Rabobank (zeer gevoelig voor trillingen) is nog maar kortgeleden met veel beloften binnengehaald, om vlak daarna een schaliegasboring met bijbehorende aardbevingsrisico’s naast de deur te krijgen.
B&W dreigt Boxtel in een proces van jarenlange negatieve publiciteit te storten. Rabobank Nederland heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen om de vergunning voor de proefboring vernietigd te krijgen, waarvan de eerste zitting is geweest op 13 september en die gevolgd kan worden door lange beroepsprocedures.
Bedrijven zullen zeker ook niet happig zijn om te investeren in een gebied waarvan de toekomst erg onduidelijk is en dat, als overgegaan wordt tot schaliegaswinningen, op de schop zal gaan en dicht zal slibben met boortorens en extra verkeer.
Na een risicovolle proefboring kan Boxtel nooit meer terug!
Vanaf het moment dat de eerste spade voor de proefboring in de grond gaat, zal Boxtel niet meer vrij haar eigen toekomst in deze kunnen bepalen.
De politieke belangen zijn groot. Schaliegas past bij het kleinschalige energiewinningbeleid dat de rijksoverheid wil bevorderen. Daarnaast zullen succesvolle gaswinningen door Cuadrilla zorgen voor een interessante bijdrage aan de rijksinkomsten. Minister Verhagen hecht dan ook groot belang aan de schaliegasboringen en heeft de vergunningen voor proefboringen in Nederland verleend.
Maar tegelijkertijd meldt de rijksoverheid op haar website: "Sommige vormen van onconventioneel gas zijn alleen te winnen met behulp van een groot aantal putten (schaliegas). Dit is gezien het dichtbevolkt karakter van Nederland een lastige opgave."
De Minister werd geholpen bij dit dilemma toen hij B&W van Boxtel bereid vond om de handtekeningen voor een proefboring te zetten.
Het provinciebestuur van Brabant is tegen de proefboringen en heeft Minister Verhagen verzocht om een moratorium voor proefboringen naar schaliegas.
De Minister heeft voorlopig ingestemd, maar het probleem blijft dat de provincie in dit stadium formeel geen bevoegdheden heeft. Daarom kan de Minister dergelijke verzoeken van het provinciebestuur van Noord Brabant te allen tijde naast zich neerleggen.
In oktober 2011 heeft Minister Verhagen de Tweede Kamer medegedeeld dat hij wacht op de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van aardbevingen in Engeland alvorens te besluiten over de proefboring van Cuadrilla. De resultaten zijn inmiddels bekend: de conclusie van de Britten is dat de aardbevingen direct zijn gerelateerd aan de proefboringen.
De Minister heeft hier nog niet op gereageerd.
Als de Minister recht doet aan zijn eerdere uitspraken, heeft hij geen enkele keuze dan de vergunning voor de proefboring te herroepen.
Maar de verwachtingen zijn dat de Minister een omweg zal zoeken om, tegen zijn eerdere uitspraken in, toch de door hem zo gewilde schaliegasboringen te laten plaatsvinden.
Dit zou dan meteen het ultieme bewijs zijn dat Boxtel is verworden tot speelbal van de Haagse Ministeries en zich heeft uitgeleverd aan de eenzijdige belangen van Cuadrilla.
Boxtel wordt de proeftuin van Nederland.
Wie gelooft nog dat in dit politiek-commerciële krachtenveld de Gemeente Boxtel in vrijheid zal kunnen beslissen over het vervolg na de proefboring?
Buurlanden twijfelen of verbieden. En wat doet Boxtel … ?
Veel landen stellen de belangen van de inwoners voorop en verbieden nu schaliegasboringen omdat er veel te veel onduidelijkheden zijn. Maar in Boxtel zijn B&W eerst aan de slag gegaan met de belangen van derden om daarna de uitkomst als een voldongen feit aan de Boxtelaren voor te leggen.
Overheden in grote landen zoals Frankrijk en Duitsland geven aan de risico’s nog lang niet te begrijpen. En dan zou Boxtel het wel allemaal weten ... ??
Meer concreet is het B&W van Boxtel die verkondigt die wijsheid wel in pacht te hebben en die probeert de inwoners wijs te maken dat men, ongeveer als enige ter wereld, wel 100% geïnformeerd is.
Dit is volstrekt ongeloofwaardig en betekent dat er gegokt wordt met de toekomst van Boxtel en de Boxtelaren.
De stand van zaken in enkele andere landen op dit moment:
-Frankrijk heeft begin oktober, vanwege de te grote risico’s, het boren naar schaliegas feitelijk verboden door boringsvergunningen in te trekken.
-In Duitsland heeft de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen dit jaar ExxonMobil verboden te boren totdat duidelijk is welke risico’s er zijn.
-In Groot Brittannië wordt, n.a.v. de recente aardbevingen, een nieuwe beoordeling gemaakt en zijn meer details van Cuadrilla geëist.
-De Europese Commissie heeft 5 oktober besloten om de risico’s van schaliegasboringen verder te gaan onderzoeken.
-In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden de EPA (het staatsagentschap voor milieu) opgedragen de gevolgen voor drinkwater en grondwater te onderzoeken
-De Zuid-Afrikaanse regering heeft vanwege de milieuaspecten in april 2011 een moratorium uitgeroepen voor alle proefboringen naar schaliegas in het natuurrijke Karoogebied.
- De Canadese provincie Quebec in Canada heeft in maart 2011 een moratorium ingesteld omdat, volgens de Minister van milieu "we geen compromissen sluiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en respect voor het milieu, en de tijd nemen die nodig is om aan deze voorwaarden te voldoen."

Rapport Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur:

Het zojuist verschenen rapport van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur is hét document waarop de Stichting SchalieGASvrij Haaren en Schaliegas vrij Boxtel hebben gewacht: Een regelrechte oproep om te ontsnappen aan het dwangbuis van het in Nederland oppermachtige fossiele brandstofregime.
Nederland loopt zeer ver achter met duurzame energie, en zit - als meest welvarende lidstaat - in de EU geheel achteraan in de rangschikking naar hernieuwbaar energiegebruik (figuur1, blz.6). Beschamend, zou ik zeggen. En ookdom: de werkgelegenheid in Nederland in de hernieuwbare energiesector is in vrijwel alle andere lidstaten hoger (figuur 2, blz7).
Hoofdstuk drie verklaart waarom: "In Nederland is sprake van een energieregime dat voor een belangrijk deel uit partijen bestaat met grote belangen bij de winning, levering en gebruik van fossiele energie en grondstoffen". Het wankelmoedige regeringsbeleid rond duurzaamheidsprojecten versterkt de indruk dat de regering in dit dwangbuis vastzit, en heeft vele innovatieve duurzame projecten genekt.
Het is de wereld niet uit te leggen waarom een van de rijkste landen van de wereld, dat bovendien voor een groot deel onder water ligt, haar afspraken over klimaatdoelstellingen niet nakomt. De wurggreep van de fossiele energiesector waarin de regering zit is misschien wel een verklaring, maar geen excuus.
Dat de regering, van plan is schaliegasontwikkeling op de Nederlandse bodem toe te staan, en dit zelfs zwaar subsidieert via 40% participatie van EBN is voor mij dan ook volstrekt onbegrijpelijk, en ik roep u op om, met ons, alles te doen om deze plannen te stoppen, in ieder geval totdat er voldoende echt onafhankelijk onderzoek is verricht over de voor- en nadelen van schaliegaswinning in het Noord-Brabantse buitengebied.
Het RLI rapport komt met een aantal zeer goede aanbevelingen om te komen tot verduurzaming van onze energieopwekking en energiegebruik. Wij onderschrijven dit ten volle, en bepleiten inzetten op duurzame energie, niet op milieu- en klimaatonvriendelijk schalie- of steenkoolgas!
Het volledige rapport kunt u vinden op
 
Met vriendelijke groet,
Willem Jan Atsma
Voorzitter Stichting SchalieGASvrij Haaren
06 4659 2654

woensdag 19 oktober 2011

Britse autoriteiten: Cuadrilla veroorzaakte aardbevingen door proefboringen

Hierbij een persbericht die wij ontvangen hebben via Stichting SchalieGASvrij Haaren‏, n.a.v. het bekend worden van de uitslag van het onderzoek naar aardbevingen en het proefboren van Cuadrilla in Engeland.

----------------------------------
BEGIN PERSBERICHT

Britse autoriteiten: Cuadrilla veroorzaakte aardbevingen door proefboringen
Het Britse milieuministerie DECC (Department of Energy and Climate Change) heeft op basis van rapportage van de Britse geologische dienst BGS (British Geological Survey) geconcludeerd dat er een direct verband is tussen de proefboringen naar schaliegas nabij Blackpool en het zich voordoen van twee aardschokken in de onmiddellijke nabijheid van deze boringen.
De aardbevingen vonden plaats op 1 april en 27 mei jl., met een kracht van respectievelijk 2.3 en 1.5 op de schaal van Richter, en een gemeten diepte van 3,6 en 2,0 kilometer. Het epicentrum van beide aardbevingen lag binnen een cirkel van een paar honderd meter afstand van de Preese Hall boorlocatie van het Britse gaswinningsbedrijf Cuadrilla Resources, dat ook plannen heeft om in Nederland naar schaliegas te gaan boren.
Na de bevingen legde het DECC Cuadrilla op een gedetailleerd rapport op te stellen over de oorzaak van de bevingen. In een bijeenkomst met Cuadrilla Resources op het ministerie waar de eerste bevindingen van dit rapport werden toegelicht verklaarde de British Geological Survey dat de correlatie tussen de aardbevingen en het tijdstip van het hydraulisch fractureren (een operatie waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond geïnjecteerd worden om de schalielaag te breken en het daarin opgesloten gas te doen vrijkomen) op de boorlocatie er op wees dat de bevingen een direct gevolg zijn van dit zogenaamde fracking proces.
Toni Harvey, senior aardwetenschapper van het DECC zei dat er veel onrust bestaat in de media en bij Britse ministers over de veiligheid van de schaliegasboringen. Volgens hem zullen er nog vele gesprekken met verschillende overheidsinstanties volgen over het uiteindelijke rapport, vooraleer er een beslissing genomen kan worden over het hervatten van de frack-werkzaamheden.
In Nederland wil Cuadrilla Resources binnenkort van start gaan met proefboringen naar schaliegas in de Brabantse gemeentes Boxtel en Haaren. In Boxtel is reeds een omgevingsvergunning verleend, maar de geplande werkzaamheden zijn tot nader order uitgesteld omdat ook verantwoordelijk minister Verhagen de uitkomsten van het Engelse onderzoek wil afwachten. Eerder stelde Verhagen dat de veiligheid volledig gewaarborgd moet zijn voordat in Nederland van start kan worden gegaan met onconventionele gasboringen. De door gemeente Boxtel vergunde proefboring zou worden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van een belangrijk computercentrum van de Rabobank, dat zeer gevoelig is voor trillingen.
Willem Jan Atsma, arts-epidemioloog
Voorzitter Stichting SchalieGASvrij Haaren
mob 06-4659 2654

EINDE PERSBERICHT


Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober wordt in Boxtel flink actie gevoerd
Bezorgde Boxtelaren bundelen hun krachten tegen tegen het boren naar schaliegas bij het Datacentrum van de Rabobank en in het hart van Het Groene Woud.
Onlangs is het burgercommittee ‘Schaliegas Vrij Boxtel’ opgericht. Komend weekend komt de groep in actie. Er wordt dan met een opvallend object rond gereden door Boxtel, met name ook in Lennisheuvel, dat vlak tegen de plaats ligt waar de gemeente het proefboren heeft toegestaan.
Een schare Boxtelaren gaat in speciale schaliegas NEE-T-shirts de inwoners van Boxtel 10.000 folders uitreiken, met daarop de belangrijkste argumenten tegen de proefboringen in Boxtel. Zie de bijlage.
Op diverse plaatsen wordt halt gehouden om daar te flyeren, zoals bij Oosterhof, Albert Hein, in Selissen en in het centrum van Boxtel en bij het station.
Er wordt ook muziek gemaakt, de Boxtel City Band treedt zaterdag vanaf 14.00 uur op in Oosterhof.
Meer dan 100 mensen zijn intussen betrokken bij de voorbereidingen van de acties; zij kwamen naar eerdere informatie- en filmavonden over het probleem van schaliegasboringen.
De acties zijn voorbereid door een bonte mengeling van Boxtelaren; van direct omwonenden en bezorgde huiseigenaren tot mensen die puur hun gevoel laten spreken, en van Groene Woud-liefhebbers tot inmiddels deskundigen op het gebied van kilometersdiepe horizontale fracking, de nieuwe techniek die gebruikt zou gaan worden. Allen zijn verenigd onder de naam ‘Schaliegas Vrij Boxtel’.
Met de actie wordt geoogd dat de inwoners in Boxtel goed op de hoogte raken van de vele nadelige gevolgen die het boren naar schaliegas kan hebben voor Boxtel, de omgeving en hun eigen huis.
Het meest schokkend is dat het boren naar schaliegas zelfs aardbevingen kan veroorzaken, zoals onlangs bekend is geworden vanuit Engeland.
Iedereen wordt opgeroepen de petitie tegen schaliegas te tekenen op: http://petities.nl/petitie/stop-schaliegaswinning-in-nederland
Er wordt ook enige financiële steun gevraagd voor de kosten van de acties: via Rabobank-rekening nr. 1636.96.977 t.n.v. Stichting Transition Town Boxtel.

donderdag 13 oktober 2011

Rondetafelgesprek over schaliegas in Tweede Kamer

De gemeente Boxtel is door enkele omwonenden van bedrijventerrein Vorst benaderd met de vraag of Boxtel vervoer wil verzorgen voor belangstellenden van het algemeen overleg over mijnbouw op 27 oktober in de Tweede Kamer. De gemeente Boxtel heeft vanaf het begin alles gedaan om onder andere direct omwonenden te informeren. De omwonenden zijn ook aanwezig geweest bij alle gelegenheden waarop de proefboring naar schaliegas het onderwerp was: de twee informatieavonden in 2010, de verschillende bijeenkomsten van diverse partijen en het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 14 september. Dit algemeen overleg, waarin ondermeer over schaliegas gesproken wordt, is een direct vervolg op het eerdere rondetafelgesprek. Het college van B&W vond het dan ook gepast om ook op 27 oktober vervoer ter beschikking te stellen.Bus bij voldoende belangstelling en alleen voor inwoners van onze gemeente

Bij voldoende belangstelling vertrekt er op 27 oktober een bus vanaf het gemeentehuis van Boxtel naar de Tweede Kamer in Den Haag. Deze bus wordt beschikbaar gesteld voor inwoners van de gemeente Boxtel. Wanneer er meer belangstelling is dan we in één bus kunnen laten plaatsnemen, geven we voorrang aan direct omwonenden, vertegenwoordigers van bedrijven in de directe omgeving en vertegenwoordigers van politieke partijen uit onze gemeente.Opgeven?

Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 21 oktober 2011 17.00 uur opgeven bij de heer Bas Schel van het cluster Communicatie van de gemeente. Opgeven kan door per e-mail via bsc@boxtel.nl naam, adres en contactgegevens door te geven. Iedereen die zich op deze manier aanmeldt, krijgt op maandag 24 oktober 2011 definitief bericht.Aanwezigheid bij het algemeen overleg

Of belangstellenden in het gebouw van de Tweede Kamer ook daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn bij het rondetafelgesprek, is afhankelijk van de capaciteit van de zaal. Medewerkers van de Tweede Kamer leiden e.e.a. in goede banen en zullen aangeven wie er wel en niet in de betreffende zaal plaats kunnen nemen. Voor het betreden van het Tweede Kamergebouw is een geldig legitimatiebewijs nodig.
Het algemeen overleg begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur

donderdag 4 augustus 2011

Hoorzitting Tweede Kamer over schaliegaswinning. 14 sept. 2011 – 13.30 uur-16.30 uur:

Goed uit ziende sprekers lijst, het beloofd een goede discussie te worden.

Agendapunten:
1. Rondetafelgesprek over de risico's van het boren naar schaliegas.  
2. Stand van zaken winning van schaliegas  28982-123 d.d. 8 juni 2011 
3. Energiebedrijven en milieuorganisaties van 13.30 - 14.30 uur  
1. Stichting Schaliegasvrij, dhr. Atsma
2. Cuadrilla Resources, dhr. Visser
3. EBN, dhr. Scheffers
4. VEWIN, dhr. Schmitz
5. Brabant Water, dhr. Van Nuland (directeur)
4. Wetenschappers van 14.30 - 16.00 uur  
1. TNO, dhr. Van Bergen (Geoloog / Projectleider fraccen),
2. Tyndall Centre Manchester (VK), Dhr. Anderson / Mw. Wood
3. Erasmus Universiteit, dhr. Rotmans
4. Staatstoezicht op de mijnen, dhr. Van Elsen
5. KIVI NIRIA, dhr. de Groot (Voorzitter Werkgroep energie)
6. Clingendael / Energieraad, Mw. Van der Linde
5. Lokale politici van 16.00 - 16.30 uur  
1. Provincie Noord-Brabant, dhr. Iding (gedeputeerde)
2. Gemeente Haaren, dhr. Van Dungen (wethouder)
3. Gemeente Boxtel, dhr. Van de Wiel (wethouder

Belangrijk discussie rapport Europees parlement gepubliceerd: The European Parliament’s Committee on Environment, Public Health andFood Safety study

One of the most influential members of the European parliament is proposing a new directive that would penalise or even ban the exploitation of shale gas, the controversial new fossil fuel .

Leinen chairs the EU parliament's main body overseeing environmental regulation, the influential committee on the environment, public health and food safety. He has the power to bring forward proposals that could make it into law within a few years.”

Het rapport is hier beschikbaar:

dinsdag 21 juni 2011

Voorlopig moratorium Schalie gas proef boringen een feit!

Een moratorium van de Schalie gas proef boringen is een feit! Vandaag werdt door de Hr Verhagen een brief met die streking aan de tweede kamer gestuurd. Hieronder vindt u zijn conclusie:
“waarborg ik – samen met de toezichthouder - dat er geen
proefboringen plaats zullen vinden totdat de veiligheid is verzekerd en afdoende
rekening is gehouden met de onderzoeksresultaten van de aardbevingen in het
Verenigd Koninkrijk.

Voor mij, en ook voor de toezichthouder, staan namelijk bij
de boringen veiligheid en zorgvuldigheid voorop.

Daarnaast zeg ik u toe dat ik zorgvuldigheid betracht bij alle nog te nemen
besluiten, die nodig zullen zijn om tot daadwerkelijk winning van schaliegas te
komen. Daarbij zal ik zorgen dat de communicatie hierover met u, en ook met de
andere overheden, op zorgvuldige wijze plaatsvindt.

(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie”

donderdag 16 juni 2011

Groenfront picknick Zondag 26 Juni op Schaliegas proefboor locatie de Vorst, in Lennisheuv​el Boxtel.

Groenfront neemt het initiatief om een gezellige, informatieve en ludieke actie te organiseren in de vorm van een picknick op de Schaliegas proef boor locatie in Boxtel op Zondag 26 Juni van 12:00-16-00, om verder te benadrukken dat wij als omwonende en milieu geïnteresseerde in Brabant en Nederland dit type van gas exploitatie niet wenselijk achten. Er  wordt in ieder geval voor koffie en soep gezorgd.

 Zie hier onder de oorspronkelijke uitnodiging van Peter en een bijgesloten flyer/poster met verdere informatie.

“We gaan de actiepicknick, zoals eerder aangekondigd, door zetten op de 26e juni. Op of vlak naast de boorlocatie. Een precieze aankondiging volgt nog nadat we contact hebben gehad met de gemeente. Het programma zal van 12.00 - 16.00 lopen. We wilden Willem Jan, Ben en Joost vragen of zij namens hun organisatie een praatje wilden houden die middag. Ook hopen we dat jullie de picknick aan wilden kondigen, aan jullie achterban. 
Ten slotte; we hebben deze poster gemaakt. Zit geen copyright op, dus als je het plaatje ergens denkt te kunnen gebruiken doe dat.

Groet,

Peter


zaterdag 11 juni 2011

Relatie tussen Blackpool proef boringen en aardbevingen zeer waarschijnlijk

BGS (British geological survey) Concludeert in het rapport hieronder dat er sterke aanwijzigen zijn dat er een relatie bestaat tussen de Schaliegas proefboringen in Blackpool in Engeland en de twee recente aardbevingen die daar eveneens plaats vonden.
“Conclusion:
Our analysis of the magnitude 1.5 earthquake on 27 May places the epicentre of this event to within 500 metres of the Preese Hall site.
It occurred at a depth of approximately 2 km.
The similarity of the recorded waveforms to those from the magnitude 2.3 event on 1 April suggests that the two events share a similar location and mechanism.
The timing of the two events in conjunction with the fluid injection at the Preese Hall drill site suggests that they may be related to this.”

zaterdag 21 mei 2011

Brabants Centrum: start proefboring wordt uitgesteld tot 2012.

“Deze week werd bekend dat de proefboring op Vorst, die aanvankelijk al voor het eerste kwartaal van dit jaar was aangekondigd, pas in 2012 wordt uitgevoerd. Het bedrijf Cuadrilla dat de boringen laat uitvoeren wil eerst het maatschappelijk draagvlak vergroten.” BC,  Auteur: Henk van Weert .

http://www.brabantscentrum.nl/Uitslag-poll-schaliegas/artikel/?sms_ss=twitter&at_xt=4dd50d3779d9e8f9,0

Quadrilla schakelt PR bedrijf in om imago op te poetsen.

Quadrilla heeft http://www.vanluyken.nl/  (Duyverman@vanluyken.nl ) in geschakeld om hun PR campagne te ondersteunen. In een eerste schrijven en presentatie aande PS (Provinciale staten Noord Brabant, door de Hr. Henk Duyverman (hij doet zich voor als zijnde van Quadrilla, maar weet waarschijnlijk nog minder van de technische aspecten) wordt taal gebruikt als:  “Ik ben erg blij...,etc.. Er wordt nog steeds volghouden dat: ” De techniek die we voor fracken gebruiken, is gewoon conventioneel, want die wordt al tientallen jaren in Nederland toegepast.” En Er bestaat geen risico dat bij onze voorgenomen activiteiten schaliegas of frack-vloeistof in het grondwater terecht komt”. Dat er dus enige risico is wordt dus nog steeds glas hard door Quadrilla ontkent.

Tevens  worden de provinciale Commissie voor Ecologie en Handhaving en landelijke journalisten uitgenodigd voor een reisje naar Blackpool in Engeland: “ We nodigen uw commissie ook van harte uit een kijkje te komen nemen op onze boorlocatie in Engeland”. Altijd leuk toch!? ;-)

woensdag 4 mei 2011

25 mei Informatiebijeenkomst Schaliegas in Boxtel

De landelijke politiek komt zich verantwoorden in Boxtel. Een mooie gelegenheid om een paar kritische vragen te stellen.

Zie hieronder de uitnodiging:

"Boxtel heeft de voorpagina’s van de landelijke dagbladen gehaald door proefboringen naar Schaliegas toe te staan! Boxtel is vooralsnog de enige gemeente die voor de proefboringen een tijdelijke vergunning heeft gegeven.
Heeft u ook vragen over de Proefboringen naar Schaliegas en bent u op zoek naar antwoorden?
Bent u ongerust over de risico's die de proefboringen in Boxtel teweegbrengen? Vreest u voor uw gezondheid, of voor de gevolgen voor het milieu en de leefbaarheid van de buurt?
Kortom, als u wilt weten wat er gaat gebeuren en welke gevolgen dit kan hebben op korte en lange termijn, kom dan op 25 mei naar de informatiebijeenkomst van de PvdA/GroenLinks in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel.
Wat is er tot nu toe besloten?
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2009 al een vergunning afgegeven voor het doen van proefboringen in Brabant. Het College van B en W heeft een tijdelijke bouwvergunning verleend voor het industrieterrein de Vorst, aan Brabant Resources als een dochteronderneming van het bedrijf Cuadrilla. 
De PvdA/GL gemeenteraadsfractie vindt dat het tijd is om antwoord te geven op de vele vragen van de inwoners van Boxtel en te reageren op de bezorgdheid die leeft onder de mensen.
Daarom zorgt de PvdA/GL voor informatie op 25 mei a.s. Die avond komen landelijke deskundigen en politici naar Boxtel om te vertellen wat er precies gebeurt bij de boringen, wat de milieueffecten zijn en de oplossingen op korte en lange termijn. Op 25 mei ontmoet u o.a.:
Diederik Samson, tweede Kamerlid van de PvdA en kernfysicus,
Frank van Bergen, TNO- Energy/Oil&Gas ,
Professor Dr. Hubert Veringa, TU Eindhoven, faculteit Scheikundige Technologie, en Bio-energie
Verder wethouder Peter van de Wiel, de GGD Hart van Brabant, Brabantse Milieufederatie, en de Provinciale Statenfractie van GroenLinks en de PvdA.
Op 25 mei, in de raadszaal , van 20.00 – 22.00 uur,
vanaf 19.30 inloop met koffie, na afloop een drankje. "

woensdag 27 april 2011

Film avond “Gasland”, in De Walnoot, Boxtel op 18 Mei om 20:00

Geachte geïnteresseerde. Op 18 Mei organiseren wij een film avond om de film Gasland te vertonen in De Walnoot in Boxtel  (Reginahof 1). Helaas is de film in het Engels en er is nog geen ondertiteling beschikbaar.


De film Gasland biedt veel informatie over wat Schalie gas is en welke boor techniek gebruikt wordt voor dit type gas winning. Een echte aanrader voor een ieder die meer wil weten over waar het hier om te doen is.

Iedereen is welkom vanaf 19:30 en om 20:00 start de film. Hij duurt 107min. Dus we hopen rond 22:00 klaar te zijn. Er zal ongetwijfeld verdere informele discussie zijn na de vertoning en er zal een email distributie inteken lijst klaar liggen voor een ieder die verder op de hoogte gehouden wil worden.

Een vrijwillige bijdrage op de avond zelf, voor de film en koffie en thee, zal op prijs gesteld worden.

Met vriendelijke groet,

donderdag 21 april 2011

Kranten artikelen, BMF Schaliegas bijeenkomst in Boxtel op 13 April.

Zowel het Brabantsdagblad als wel het Brabant centrum, waren vertegenwoordigd
Brabantsdagblad: "Het is vijf voor twaalf", B. Kuilman:
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/opinie/opinie/8527941/Het-is-vijf-voor-twaalf.ece

Tevens in het Brabantsdagblad. De Hr van Nuland van Brabant Water laat zich in het volgende artikel ook kritisch horen:

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/8531793/Brabant-Water-eist-bij-schaliegas-nul-risico.ece

In het Brabantscentrum van 14 April verscheen een artikel van Margo Bartelds over de bijeenkomst. Helaas is er hiervan geen online versie beschikbaar.

woensdag 20 april 2011

Dit is een opname van een pers conferentie in New York. De Amerikanen weten wat er op het spel staat en zij hebben de gevolgen van 20000 Schalie gas boringen (waarvan het merendeel) in de afgelopen 5 jaar, al mee gemaakt.  Een aanrader!

Stop schaliegaswinning in Nederland | petities.nl

Via deze link kunt u deze petitie tekenen:

Stop schaliegaswinning in Nederland petities.nl

Stop schaliegaswinning in Nederland

Veterans_park_gas2
Wij willen verhinderen dat er in Noord-Brabant en Nederland verkeerde beslissingen worden genomen omtrent het winnen van gas uit schaliegesteente. Zeker als er risico's zijn voor mens en milieu.
Mocht u nooit van schaliegas gehoord hebben, steun ons met uw stem om ervoor te zorgen dat we eerlijk worden geïnformeerd. Doe mee!

De Film Gasland

De Film Gasland is een goed startpunt voor een ieder die meer informatie zoekt over Schalie gas, en meer wil weten over de praktijken van de oil en gas industrie mbt tot deze manier van gas winning.

Hier is de Trailer van deze film, een kort en krachtige introductie.


maandag 18 april 2011

'Amerikaanse winningsmethode schaliegas is geen optie'

Het volgende extract  werdt gepubliceerd door de energie raad. Je kun het hier helemaal lezen:
http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=31416

"Kan Nederland binnen eigen grenzen met nieuwe mijnbouwtechnieken een alternatief ‘Slochteren’ aanboren in de vorm van schaliegas? Het Technisch Weekblad plaatst kanttekeningen.

Uit het bericht van het Technisch Weekblad>> (...) Grote investeerders en oliemaatschappijen houden de bedrijven die nu in Nederland een exploratievergunning hebben nauwlettend in de gaten. Een potentieel aan aardgas ter grootte van Slochteren kan natuurlijk zeer winstgevend zijn. Echter, de risico’s zijn eveneens groot. Ervaringen in de VS duiden zowel op een toenemende hoeveelheid gas die te winnen is uit schalielagen, als op het risico van ernstige milieuschade.

Het Department of Energy in de VS schat dat men in 2030 voor de helft van de gasbehoefte in de VS kan voorzien door winning van ‘onconventioneel’ of schaliegas. TNO stelt dat een dergelijk exploratiepotentieel ook geldt voor Europa. Zeer voorzichtige schattingen van het Nederlandse onderzoeksinstituut wijzen op een mogelijk voorkomen in Nederland van 1,4 tot 3,0 TCM ofwel 1,4 tot 3,0 x 1012 m3 aardgas in schalie of kleisteen, van oorsprong de modder van ondiepe zeeën die tot ongeveer 325 miljoen jaar oud kan zijn. Waarbij vervolgens de grote vraag is: hoeveel daarvan is winbaar? Dat wordt bepaald door technische inventiviteit.

Zoals onze correspondent in de VS Teake Zuidema al eerder beschreef (zie Technisch Weekblad 9, pagina 21), gaat de schaliegaswinning in de VS en met name in Pennsylvania gepaard met grote schade aan het milieu. Om het methaan vrij te maken uit het schaliegesteente, is hydraulic fracturing of ‘fracking’ nodig, een techniek die ook bij conventionele olie- of gaswinning wordt toegepast om meer fossiele brandstof naar boven te halen. Het behelst de inspuiting, in een horizontaal boorgat, van grote hoeveelheden zand en water – per put zo’n 15.000 kubieke meter – en vaak een chemische stof, zodat in een schalielaag een druk ontstaat – 50 MPa is niet ongewoon – waardoor scheurtjes in het gesteente komen en het gas vrijkomt. Het ingespoten zand dient om de ‘poriën’ open te houden.

Door toevoeging van stoffen als chloor, kerosine, tolueen of formaldehyde is de kraakvloeistof na gebruik chemisch afval, dat zowel in de put (doordat het in contact komt met grondwater) of aan de oppervlakte schadelijk kan zijn. In de VS is het afvalwater in grote hoeveelheden afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties, die niet in staat blijken die stoffen adequaat te verwijderen, zodat veel van de schadelijke stoffen in rivieren terecht komen."

Schalie gas is helemaal niet groen

 

http://www.c2w.nl/schaliegas-is-helemaal-niet-groen.127331.lynkx"13 april 2011 Arjen Dijkgraaf 

Het gebruik van zogeheten schaliegas uit kleisteenlagen is op korte termijn nog slechter voor het klimaat dan kolenstook. Van de logica achter de winning blijft zo weinig over, zo claimen Robert Howarth en collega’s (Cornell University, VS) in het tijdschrift Climate Change Letters.
Gashoudende kleisteen.
Die logica is geheel gebaseerd op de redenering dat schaliegas een vorm van aardgas (methaan) is, en dat het dus per definitie schoner verbrandt dan olie of kolen. Vandaar dat met name in de VS de winning van schaliegas de afgelopen 10 jaar spectaculair is toegenomen. De regering-Obama zet er zelfs specifiek op in als instrument om de broeikasgasemissies te verlagen.

Maar volgens Howarth wordt daarbij iets over het hoofd gezien. Om schaliegas te winnen moet eerst de kleisteenlaag worden opengebroken. Dat gebeurt door injectie van water onder hoge druk. Een deel van dat water komt vanzelf weer terug naar de oppervlakte en neemt daarbij substantiële hoeveelheden methaan mee naar boven. Nog meer methaan komt vrij wanneer er moet worden afgeblazen, of simpelweg omdat de apparatuur lekt.

Alles bij elkaar schat Howarth dat, gerekend over de levensduur van een winningsput, 4 tot 8 procent van de totale methaanproductie ongecontroleerd de atmosfeer in gaat. Hij baseert die conclusie vooral op recente Amerikaanse overheidsrapporten die ingingen op de technische details van de schaliegaswinning.

En zoals bekend is methaan een veel sterker broeikasgas dan koolstofdioxide. Het goede nieuws is dat het ook een factor 10 sneller wordt afgebroken: op de lange termijn is het milieu met schaliegas dus beter af dan met CO2 uitbrakende kolencentrales. Maar daarvoor moet je minstens 100 jaar vooruit kijken. Als je alleen kijkt naar de eerste 20 jaar, dan versterkt de huidige schaliegaswinning het broeikaseffect juist méér dan kolenstook. Howarth schat het verschil op tenminste 20 en misschien zelfs 100 procent.

En aangezien schaliegas nu juist wordt aangeprezen als tussenoplossing voor de korte termijn, in afwachting van de grootschalige invoering van écht schone alternatieven zoals zon, wind en biomassa, vraagt de onderzoeker zich hardop af of we er wel mee door moeten gaan.

bron: Verlag Springer"