donderdag 5 april 2012

Raad verklaard Boxtel schaliegasvrij!

Al weer een beetje oud nieuws, van maandag 5 maart, voor deze en gene die dit nog niet wisten en voor de volledigheid toch even op deze blog.

Burgemeester Frank van Beers krijgt van Mirjam van de actie groep Schaliegas vrij Boxtel, de gemeente plaque overhandigd.  Eerder sprak de gemeente raad zich unaniem uit tegen de schaliegas proef boring in Boxtel. Ook werd er besloten dat in het vervolg alle nieuw te nemen besluiten betreffende het schaliegas dossier aan de raad worden voor gelegd en niet langer enkel door B&W genomen worden.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11652904/__Raad__Boxtel_schaliegasvrij__.html

maandag 7 november 2011

Brief die verstuurd is naar minister Verhagen

Zijne excellentie drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Gelderse Milieufederatie
Jansbuitensingel 14
6811 AB Arnhem


Arnhem, 7 november 2011Onderwerp: onderzoek naar onconventionele gaswinning
Briefnummer: AdM 11222
Behandeld door: Alex de Meijer, 06 48820433


Hooggeachte heer Verhagen,

Tijdens het Algemeen Overleg van 27 oktober met de Tweede Kamer over mijnbouw heeft u
naar aanleiding van vragen van Kamerleden toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten
uitvoeren naar de veiligheids-, milieu- en klimaateffecten van schalie- en steenkoolgas (hierna:
onconventioneel gas).
Ondergetekenden onderschrijven de noodzaak van onafhankelijk en gedegen kwantitatief
onderzoek naar alle relevante effecten van de winning van onconventioneel gas. Alleen door
zorgvuldige afweging van alle korte en lange termijneffecten van onconventionele gaswinning
kan de regering een evidence based-beslissing nemen. De aspecten die bij dit onderzoek moeten
worden betrokken zijn:
.
Directe kosten van evaluatie, overheidsparticipatie, staatstoezicht, garantstelling
schadefonds, infrastructurele aanpassingen, verwerking chemisch en radioactief afval,
drinkwatervoorziening, planschadevergoeding, natuurcompensatie, afgezet tegen de
gasopbrengsten over de verwachte productieduur.
.
Effecten en risico’s voor de volksgezondheid, verkeersveiligheid, omgevingskwaliteit
(leefbaarheid, landschap), kwaliteit grond- en oppervlaktewater, waterdistributie (bijv.
bij zomerdroogte), seismische activiteit, natuur en landschap.
.
Effecten van onconventionele gaswinning op andere economische activiteiten in het
gaswinningsgebied, zoals toerisme en landbouw, maar ook de huizenmarkt.
.
Effecten op sociaal gebied, zoals de gevolgen van waardedaling onroerend goed en het
effect in kleine gemeenschappen wanneer grondeigenaren veel geld ontvangen, maar
hun buren niet.
.
In kaart brengen of op gebied van wet- en regelgeving aanpassingen nodig zijn, denk
bijv. aan ondergrondse leidingen, schade tengevolge van bevingen, gebruik van
chemische stoffen.
.
Effecten van onconventionele gaswinning op het transitiepad naar een duurzame
energievoorziening en de werkgelegenheid in de duurzame energiesector.


.
Effecten van de totale keten van onconventionele gasproductie, processing en verbruik
op de carbon footprint van broeikasgassen (zoals CO2 en CH4).
.
Alternatieve scenario's waarbij eenzelfde hoeveelheid energie uit duurzame bronnen
wordt opgewekt. Denk bijv. aan aardwarmte.

Gezien de maatschappelijke onrust die in vele lidstaten van de Europese Unie is ontstaan lijkt
het ons efficiënt om dit onderzoek in Europees verband te laten uitvoeren. Aangezien vele
veiligheidsaspecten gemeenschappelijk zijn kan dat rapport een Europese reikwijdte hebben,
met waar nodig afzonderlijke analyses voor land- of regiospecifieke situaties.
Ondergetekenden zouden, gezien het grote belang van dit onderwerp en de noodzaak om
iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden, graag zien dat dit onderzoek door een zo
onafhankelijk mogelijk instituut wordt verricht. Gezien het Europese perspectief, en gezien de
regels voor Europese Aanbesteding, achten wij het verstandig een Request For Proposals-
procedure te volgen waarbij een aantal tevoren overeen te komen eisen worden geformuleerd
over:
a) voor dit onderzoek beschikbare expertise en ervaring,
b) de wetenschappelijke integriteit en transparantie,
c) de onafhankelijkheid, onder andere uitgedrukt in het aandeel dat door de olie- en
gasindustrie gesponsord onderzoek heeft in het instellingsbudget, en
d) tijdsbeslag en kosten.

Wij vragen U om aan uw op 27 oktober 2011 aan de Tweede Kamer gedane toezegging op deze
manier invulling te geven. Alleen op deze manier zijn de met schalie- en
steenkoolgasontwikkeling geassocieerde vragen te beantwoorden op een voor de bevolking van
de betrokken concessiegebieden aanvaardbare manier.

Hoogachtend,


Volkert Vintges
Directeur Gelderse Milieufederatie

Namens:
De Natuur en Milieufederaties
Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie
Schaliegasvrij Haaren
Schaliegas Vrij Boxtel
Stop Steenkoolgas


CC: Tweede Kamercommissie Economische zaken, Landbouw en Innovatie

donderdag 3 november 2011

Proefboringen naar schaliegas in het Engelse Lancaster hebben aardbevingen veroorzaakt

Foto: danielfoster437 (Flickr)
Proefboringen naar schaliegas in het Engelse Lancaster hebben aardbevingen veroorzaakt, stelt de Britse Geologische Dienst. De aardbevingen vonden plaats in april en mei van dit jaar en hadden een kracht van 2.3 en 1.4 op de schaal van Richter.
Volgens het onderzoek waren de aardbevingen een gevolg van een “ongebruikelijke geologische combinatie” op de plek van de boringen. Het is “onwaarschijnlijk” dat dergelijke aardbevingen nog een keer voorkomen. Een groep tegenstanders van de boringen was echter niet onder de indruk van het onderzoek: “Kunnen we ook maar iets geloven van wat de industrie zegt over de veiligheid van schalieboringen?”
De winning van schaliegas is wereldwijd omstreden. In Nederland werd onlangs in Boxtel een vergunning voor het boren naar schaliegas ingetrokken door de rechter. Burgers en de Rabobank hadden een procedure aangespannen vanwege zorgen over aardbevingen en andere problemen bij de proefboringen.
Bron: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458

Complete rapport
http://www.cuadrillaresources.com/cms/wp-content/uploads/2011/11/Final_Report_Bowland_Seismicity_02-11-11.pdf

Verdere info: Cuadrilla boorinstallatie bezet door Frack Off!
http://www.guardian.co.uk/uk/the-northerner/2011/nov/02/fracking-cuadrilla-hesketh-bank-oil-preston-lancashire

Rapport en persberichten op de site van Cuadrilla:
http://www.cuadrillaresources.com/news/news/

dinsdag 1 november 2011

Boxtel niet in beroep tegen uitspraak schaliegas

Boxtel niet in beroep tegen uitspraak schaliegas
Op de foto: Boxtels protest tegen schaliegas op het Plein in Den Haag. (Foto: Henk van Weert).
Het gemeentebestuur van Boxtel gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de proefboringen naar schaliegas. De rechtbank stelde twee bezwaarmakers in het gelijk en gaf daarmee aan dat Boxtel ten onrechte een bouwvergunning en ontheffing had verleend voor een proefboring naar schaliegas.
Volgens het gemeentebestuur is nog niet bekend welk besluit het bedrijf Cuadrilla Resources gaat maken; ook Cuadrilla kan in hoger beroep gaan. ,,Het college wacht af welke keuze het bedrijf hierin maakt", zo staat in een persbericht. De gemeenteraad werd dinsdagavond kort voor de start van de begrotingsvergadering geinformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de schaliegaskwestie.
Nu de keus gemaakt is niet in hoger beroep te gaan, moet het gemeentebestuur uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter om een nieuw besluit te nemen. ,,Het college beraadt zich hier uitgebreid en zorgvuldig over, waarbij ook juridisch advies wordt ingewonnen", zo stelt de gemeente. ,,Voor het college een besluit neemt, komt het terug in de gemeenteraad of de commissie Ruimtelijke Zaken. Bij de overwegingen neemt het college de ontwikkelingen mee, waaronder de toezeggingen van minister Maxime Verhagen over een onafhankelijk onderzoek."
Het college van B. en W. gaat zich 'nu allereerst zorgvuldig en goed beraden'. ,,We kunnen ons echter goed voorstellen dat er onder het publiek vragen leven over wat er tijdens de extra raadsvergadering is gezegd. Deze vragen kunnen via communicatie@boxtel.nl gesteld worden aan het cluster Communicatie van de gemeente."
Het antwoord op de vragen wordt ook op de website van de gemeente geplaatst, op de speciale pagina www.boxtel.nl/schaliegas.
Auteur: Marc Cleutjens   bron: brabantscentrum.nl

zaterdag 29 oktober 2011

Minister belooft extra onderzoek naar veiligheid gasboringen


Op de foto: Het extra onderzoek naar de veiligheid van schaliegas is onder meer bedoeld om de ongerustheid onder de bevolking weg te nemen, aldus minister Maxime Verhagen. (Foto's: Henk van Weert).
Extra onafhankelijk onderzoek moet aantonen of de winning van schaliegas veilig kan gebeuren. Pas als dat het geval is, mogen er proefboringen worden verricht en dat is niet eerder dan in het najaar van 2012. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken donderdagmiddag toegezegd in een overleg met de Tweede Kamer.
Op aandringen van diverse Kamerfracties stemde minister Verhagen in met onafhankelijk onderzoek naar de omstreden gasboringen. Dat gebeurt naast het rapport dat binnenkort wordt verwacht als gevolg van de lichte aardbevingen die veroorzaakt zijn door de exploratie van schaliegas nabij het Britse Blackpool. Ook beseft Verhagen dat het nodig is om het draagvlak onder de bevolking te verbreden: ,,De ongerustheid die leeft onder de bevolking neem ik serieus."
De meeste Kamerfracties toonden zich blij met de uitspraak van de Bossche bestuursrechter om de door de gemeente Boxtel verleende bouwvergunning voor een boorinstallatie te vernietigen. Zij drongen aan om ook nut en noodzaak van schaliegas duidelijk te maken. Minister Verhagen zei dat de veiligheid van gasboringen voorop staat, maar gaf ook aan dat het nodig is om een alternatief te vinden voor het aardgasvoorraad die na 2015 in sneltempo opraakt. ,,Als we onze hoge welvaartsstandaard willen handhaven."
Een bus met zo'n veertig Boxtelse demonstranten reisde naar Den Haag om het mijnbouwdebat bij te wonen. Vooraf boden ze de drieduizend handtekeningen aan die werden ingezameld. Een mandje met streekproducten uit Het Groene Woud vergezelde de proteststemmen die Mirjam Bemelmans van burgercomité Schaliegas Vrij Boxtel overhandigde aan de parlementariërs Marieke van der Werf (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Dat gebeurde op het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer, waar ook de vrachtwagen met boortoren stond opgesteld waarmee afgelopen week actie werd gevoerd in Boxtel. Ook demonstranten uit buurgemeente Haaren en uit de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland lieten daar van zich horen. Zie de foto's onderaan dit artikel.
Wethouder Peter van de Wiel, die samen met de Boxtelse demonstranten was meegereisd naar Den Haag, volgde het debat vol verbazing. ,,De discussies die hier worden gevoerd, hadden twee jaar geleden moeten plaatsvinden. Vóórdat Cuadrilla Resources (het gaswinningsbedrijf - red.) een concessie kreeg voor de boringen." Hoe een eventuele nieuwe aanvraag van Cuadrilla voor een proefboring in Boxtel moet worden beoordeeld is voor Van de Wiel nog onduidelijk.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 1 november praat de wethouder de lokale politiek om 19.00 uur bij over de ontwikkelingen rond de proefboring naar schaliegas. Publiek is daarbij welkom in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat.
Auteur: Henk van Weert                   
bron: www.brabantscentrum.nl

donderdag 27 oktober 2011

Programma van de protestactie op het Plein, Den Haag, Donderdag 27 oktober
12u30 - Aankomst Bussen uit Brabant (Haaren en Boxtel) en Gelderland/ Overijssel (we verwachten +200 mensen) bij boortoren op het Plein
12u40 - Welkompraatje
12.45 – Willem Jan Atsma, Schaliegas Vrij Haaren
12.50 - Ko van Huiststeden, Stop Steenkoolgas (Gelderland/Overijssel)
12.55 – Mirjam Bemelmans Schaliegas Vrij Boxtel
13.00 – Aanbieden schaliegas vrije gemeente bord aan VVD wethouder Bergeijk
13.15 - Geert Ritsema (MilieuDefensie) over ‘pas op de plaats’ oproep gezamenlijke natuur,- en milieuorganisaties
13.20 – Kamerleden van in ieder geval PVDA, CDA, PVV en GL nemen ‘pas op de plaats’ oproep in ontvangst en krijgen
en streekproducten Achterhoek en Brabant.
13.30 – Aanbieden 9.000 handtekeningen uit Boxtel,onlinepetitie en Gelderland/Overijssel aan vertegenwoordiger ELI door Gelderse MilieuFederatie
13.40 – Naar kamerdebat
14.00-17.00 AO Mijnbouw

dinsdag 25 oktober 2011

Rechter verbiedt proefboring schaliegas Boxtel

Beste mensen,
Zoals jullie misschien inmiddels wel via de media vernomen hebben, heeft de
bestuursrechter in 's-Hertogenbosch bepaald dat de gemeente Boxtel geen
tijdelijke ontheffing verleend had mogen verlenen voor de beoogde
proefboring van Cuadrilla. Wij zijn natuurlijk blij voor de Rabobank en de
familie Van Oerle dat zij in het gelijk gesteld zijn, en het is goed nieuws
voor alle bezorgde Boxtelaren - maar de strijd is hiermee natuurlijk nog
niet gestreden! De gemeente Boxtel kan in hoger beroep gaan tegen deze
uitspraak, en er is natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid dat het Rijk
de beslissingbevoegdheid over de omgevingsvergunning naar zich toetrekt.
Voor ons is er dus reden te meer om deze gelegenheid aan te grijpen om de
gemeente Boxtel en de regering in Den Haag ervan te overtuigen dat
schaliegasboringen onwenselijk zijn, en dat er in Boxtel en in heel
Nederland geen draagvlak voor is. En daar blijven we jullie hulp en steun
bij nodig hebben!
Morgen zullen we de meer dan 3000 handtekeningen die wij afgelopen weekend
in Boxtel verzamelden aanbieden aan de gemeente, en op donderdag zullen wij
de stem van al deze mensen vertegenwoordigen in Den Haag.
Ondertussen zal er vandaag in de volgende nieuwsrubrieken aandacht besteed
worden aan dit onderwerp:
- NOS Journaal - Nederland 1
- RTL Nieuws
- Omroep Brabant
- Radio 1 - uitzending van 17:30
- EenVandaag - 18:15 - Nederland 1
- Nieuwsuur - 22:00 - Nederland 2
Meer informatie:
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland/9740917/Voorlopig-geen-proefboring-schaliegas-Boxtel.ece
http://nos.nl/artikel/307090-rechter-verbiedt-gasboring-boxtel.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2989160/2011/10/25/Voorlopig-geen-proefboring-naar-schaliegas-in-Boxtel.dhtml
http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/binnenland/article9740845.ece
Het vonnis:
http://www.brabantsdagblad.nl/multimedia/archive/02173/Uitspraak__2173189a.pdf